ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด  08 พ.ย. 55

กระทรวงการต่างประเทศ

หน่วยงาน สังกัด :  -
ประเภทหน่วยงาน :  หน่วยงานราชการ
ชื่อย่อหน่วยงาน :  กต
ส่ง email
กระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย (อังกฤษ: Ministry of Foreign Affairs of Thailand) เป็นหน่วยงานราชการไทยประเภทกระทรวง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการต่างประเทศและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้ เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ