ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด  03 พ.ย. 53

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หน่วยงาน สังกัด :  -
ประเภทหน่วยงาน :  หน่วยงานราชการ
ชื่อย่อหน่วยงาน :  พม
ส่ง email
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทย (อังกฤษ: Ministry of Social Development and Human Security of Thailand) เป็นหน่วยงานราชการไทยประเภทกระทรวง ทำหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน
เว็บไซต์ : http://www.m-society.go.th/
โมบายเว็บไซต์ Url : --
การให้บริการ : --
ที่อยู่ : เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร 10100
คำสำคัญ (Tags) : --