ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด  22 ก.ค. 57

กรมพัฒนาที่ดิน (พด.)

สังกัด :  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประเภทหน่วยงาน :  หน่วยงานราชการ
ชื่อย่อหน่วยงาน :  พด.
ส่ง email
(1) ศึกษา สำรวจ จำแนก วิเคราะห์ และวิจัยดินและที่ดิน ทำสำมะโนที่ดิน ติดตามสถานการณ์สภาพการใช้ที่ดิน เพื่อกำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน และเพื่อการพัฒนาที่ดิน (2) ให้บริการด้านการวิเคราะห์ ตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน (3) ถ่ายทอดผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และให้บริการด้านการพัฒนาที่ดินแก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกร (4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฏหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน หรือที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ไม่พบหน่วยงานภายใต้สังกัด