ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด  01 เม.ย. 57

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) (สรอ)

สังกัด :  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประเภทหน่วยงาน :  หน่วยงานราชการ
ชื่อย่อหน่วยงาน :  สรอ
ส่ง email
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นองค์การมหาชนของประเทศไทยภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2554 เพื่อเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และมาตรฐานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงให้บริการด้านวิชาการและการบริหารจัดการโครงการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุน และจัดอบรมเพื่อยกระดับทักษะความรู้ความสามารถด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
เว็บไซต์ : http://www.ega.or.th
โมบายเว็บไซต์ Url : --
การให้บริการ : --
ที่อยู่ : สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)(สรอ.) ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 108 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
คำสำคัญ (Tags) :