ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด  10 ม.ค. 56

สำนักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงาน สังกัด :  -
ประเภทหน่วยงาน :  หน่วยงานราชการ
ชื่อย่อหน่วยงาน :  นร.
ส่ง email
สำนักนายกรัฐมนตรีตั้งอยู่ในทำเนียบรัฐบาล มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี รับผิดชอบการบริหารราชการทั่วไป เสนอแนะนโยบายและวางแผนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคง และราชการเกี่ยวกับงบประมาณ ระบบราชการ การบริหารงานบุคคล กฎหมายและการพัฒนากฎหมาย การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ การปฏิบัติภารกิจพิเศษ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักนายกรัฐมนตรี หรือส่วนราชการที่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือที่มิได้อยู่ภายในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงใดโดยเฉพาะ
เว็บไซต์ : http://www.opm.go.th
โมบายเว็บไซต์ Url : --
การให้บริการ : --
ที่อยู่ : อาคารทำเนียบรัฐบาล เลขที่1 ถ.นครปฐม เขตดุสิต กทม.10300
คำสำคัญ (Tags) : 17