บริการภาครัฐ

บริการภาครัฐ
ส่ง email
หมวดหมู่ : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์
ที่ชื่อบริการชื่อหน่วยงาน :
1. ระบบรับแจ้งเหตุธรณีพิบัติภัย
--
กรมทรัพยากรธรณี
2. ระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
--
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. โพส อี-มาร์ท
--
บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ส่วนกลาง)
4. ค้นหาข้อมูลกฎหมายกระทรวงมหาดไทย
--
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
5. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงมหาดไทย
--
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
6. ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
--
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
7. ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ
--
การประปาส่วนภูมิภาค
8. ระบบสถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ
--
กรมราชทัณฑ์
9. เว็บไซด์สำนักงาน ป.ป.ส.
--
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี)
10. Knowledge Shopping Online
--
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
12345