บริการภาครัฐ

บริการภาครัฐ
ส่ง email
หมวดหมู่ : การศึกษา
ที่ชื่อบริการชื่อหน่วยงาน :
1. ระบบการวางแผนเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาโดยผ่านกองทุน กรอ.
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจเรียนต่อระดับอุดมศึกษา และพิจารณาการกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้น...
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ใช้บริการห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน สามารถใช้บริการจากWeb Site กรมพัฒนาที่ดินผ่านระบบ Internet ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถตรวจสอบหนังสือที่ต้องการในห้อ...
กรมพัฒนาที่ดิน
3. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ฐานข้อมูลสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน ให้บริการข้อมูล AgZone ErosView SoilView Soilman Thaipedon LandSuit LandPlan ThaiDews แผนที่เขตเกษตรเศรษฐก...
กรมพัฒนาที่ดิน
4. ระบบการให้บริการสารสนเทศทางการเงินการบัญชี
--
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
5. Web Services
--
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
6. เว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบข้อมูลและบริการสารสนเทศ
--
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
7. เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารงานราชการ สมัครสอบภาค ก สำนักงาน ก.พ.
--
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
8. ระบบสืบค้นข้อมูลงานวิจัย สกว.
สืบค้นข้อมูลงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
9. แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
--
กรมสรรพากร
10. เว็บไซต์กรมสรรพากร
รวมบริการเกี่ยวการดำเนินการด้านภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งการยื่นแบบฯ ,การขอคืนภาษี ฯลฯ
กรมสรรพากร
12345678910...