บริการภาครัฐ

บริการภาครัฐ
ส่ง email
หมวดหมู่ : การตลาดและการประชาสัมพันธ์
ที่ชื่อบริการชื่อหน่วยงาน :
1. ค้นหา จองชื่อ และจดทะเบียนนิติบุคคล
ระบบจองชื่อ/จดทะเบียนนิติบุคคล สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.dbd.go.th
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2. จดทะเบียนนิติบุคคล
--
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. ระบบการให้บริการสารสนเทศทางการเงินการบัญชี
--
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
4. Web Services
--
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
5. เว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบข้อมูลและบริการสารสนเทศ
--
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
6. บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
--
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (รัฐวิสาหกิจ)
7. ระบบสืบค้นข้อมูลงานวิจัย สกว.
สืบค้นข้อมูลงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
8. ระบบเว็บไซต์เพื่อบริการประชาชนด้านเหรียญ
--
กรมธนารักษ์
9. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
--
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
10. ระบบการให้บริการสารสนเทศทางการเงินการบัญชี
--
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
12345678910