CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรายงานการให้ความช่วยเหลือเยียวยา พระภิกษุสามเณร และฟื้นฟูวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

วันที่ : 21 มีนาคม 2560 09:29:58
117 อ่าน

 

 

          ที่ทำเนียบรัฐบาล สำนักโฆษกเปิดเผยว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รายงานการให้ความช่วยเหลือเยียวยาพระภิกษุสามเณร และฟื้นฟูวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการเรื่องการให้ความช่วยเหลือเยียวยาพระภิกษุสามเณร และฟื้นฟูวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รายงานการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวทั้ง 3 ระยะ ดังนี้


          ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-27 มกราคม 2560 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมข้อมูลความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยเบื้องต้นได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาจากเงินกองทุนผู้ประสบอุทกภัยที่คณะสงฆ์ทั่วประเทศได้ร่วมกันบริจาค ในการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้ที่จำเป็นแก่พระภิกษุสามเณรครอบคลุม 1,340 วัด จำนวนทั้งสิ้น 650,000 บาท


          ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2560 นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัดล้อ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จากนั้นไปตรวจเยี่ยมวัดประสิทธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดตรัง พร้อมมอบเงินของกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฯ ช่วยเหลือวัดต่าง ๆ ในจังหวัดทั้งสองดังกล่าว รวม 210 วัด เป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท


          นอกจากนี้ ในระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 4-15 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ลงพื้นที่สำรวจเพื่อการฟื้นฟูและบูรณะการปฏิสังขรณ์วัดรวมทั้งซ่อมแซมเสนาสนะ โดยให้เงินช่วยเหลือจากหมวดเงินอุดหนุนวัดที่ประสบวินาศภัยประจำปี 2560 ครอบคลุมวัดภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ยะลา และประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งสิ้น 129 วัด โดยเป็นเงินตามเกณฑ์งบประมาณที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนดไว้จำนวนประมาณ 26 ล้านบาท

 

***************************
 
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก