CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

นายกรัฐมนตรีเผยรัฐบาลดำเนินการตามกติกา ICAO

วันที่ : 13 กันยายน 2560 10:25:23
124 อ่าน

 

 

ณ บริเวณห้องโถง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนเกี่ยวกับการดำเนินตามมาตรการขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) ระบุว่า สายการบินที่ยังไม่ได้รับการตรวจประเมินความก้าวหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อความปลอดภัย (Significant Safety Concern: SSC) และใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ (Recertification of Air Operator Certificate: Re-AOC) จาก ICAO จะถูกระงับการทำการบินระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามกติกาของ ICAO ทั้งนี้ ICAO จะเดินทางมาตรวจประเมินความก้าวหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อความปลอดภัย ในปลายเดือนกันยายน 2560