CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

รอง นรม.สมคิดฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ (กศร.) ครั้งที่ 1/2560 เผยที่ประชุมรับทราบโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พื้นที่โซนซี

วันที่ : 14 กันยายน 2560 10:24:42
124 อ่าน

 

 

ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ (กศร.) ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้


          ที่ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ได้แก่ 1.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลนครระยอง หลังที่ 2  2.(ร่าง) แนวทางการปฏิบัติงานจัดระบบศูนย์ราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก  และ 3. การใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณศูนย์ราชการระดับอำเภอ (บริเวณศาลากลางจังหวัดเดิม) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี


          พร้อมกันนี้ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการส่วนภูมิภาค (สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย) ดังนี้ 1.จังหวัดหนองบัวลำภูขอความเห็นชอบให้ส่วนราชการใช้พื้นที่ภายในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (มติที่ประชุมวันที่ 25 เมษายน 2559)  2.จังหวัดปราจีนบุรีขอความเห็นชอบให้ส่วนราชการใช้พื้นที่ภายในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี (มติที่ประชุมวันที่ 25 เมษายน 2559)  3.จังหวัดปราจีนบุรีขอความเห็นชอบให้ส่วนราชการใช้พื้นที่ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดและที่ดินบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (มติที่ประชุมวันที่ 13 ตุลาคม 2559) และ 4.จังหวัดปราจีนบุรีขอความเห็นชอบให้ส่วนราชการใช้พื้นที่ภายในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดปราจีน (มติที่ประชุมวันที่ 13 ตุลาคม 2559)


          นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบ โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซนซี ของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ซึ่งหน่วยราชการหลายแห่งมีความประสงค์จะก่อสร้างอาคารสำนักงานในพื้นที่ที่ไม่มีการก่อสร้างอยู่เดิม เป็นพื้นที่ใหม่ จะต้องมีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวร้อยละ 50 ของโครงการ ส่วนขยายของโครงการ โดยมีการกำหนดให้มีพื้นที่สีเขียวยั่งยืนร้อยละ 30 ของโครงการ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังต้องมีการประชุมหารือในการจัดสรรพื้นที่เพื่อความเหมาะสมกับสถานที่และอาคารต่าง ๆ เพิ่มเติมอีกครั้งเพื่อจะสรุปรายละเอียดเสนอต่อคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งต่อไป
 

******************************************
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก