CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

นายกรัฐมนตรีขอบคุณข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ระบุข้าราชการเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานของรัฐบาลให้ประสบความสำเร็จ

วันที่ : 14 กันยายน 2560 10:25:58
180 อ่าน

 

 

ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พลเอก วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรีนำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560 เข้าพบพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเพื่อขอรับโอวาท และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

โดยในปีนี้ มีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเกษียณอายุราชการ จำนวนทั้งหมด 12 ราย อาทิเช่น นางฐะปานีย์ อาจารวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางนันทิกาญจน์ สวัสดิ์ภักดี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ ด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวมอบโอวาทตอนหนึ่งว่า ในนามของนายกรัฐมนตรี และรัฐบาลขอขอบคุณข้าราชการ และลูกจ้างประจำทุกคนที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 พร้อมกล่าวแสดงความรู้สึกดีใจ     ที่เห็นทุกคนแข็งแรง ซึ่งแสดงให้เห็นความเอาใจใส่ต่อสุขภาพ เตรียมพร้อมใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ พร้อมกล่าวต่อไปว่า รัฐบาลไม่สามารถทำงานได้เพียงฝ่ายเดียว ต้องอาศัยจักรกลที่สำคัญ ได้แก่ ข้าราชการ   ทุกระดับ ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงาน ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะความรัก ความสามัคคี ความเอาใจใส่ต่อกันไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับไหน ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการทำงาน ทั้งนี้ การทำงานมีทั้งสิ่งที่ดี และไม่ดี ขอให้ช่วยกันรักษาชื่อเสียง รักษาสิ่งที่ดีของหน่วยงานตลอดไป

นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า วันนี้ถึงแม้จะพ้นหน้าที่ไป แต่ยังมีภาระต่อครอบครัวที่ต้องดูแล ขอให้วางแผนการใช้ชีวิตให้มีความสุข ขอให้ใช้ความรู้ความสามารถคอยเป็นที่ปรึกษากับข้าราชการรุ่นใหม่ และขอให้ทุกคนมีสติในการครองตน ครองเรือน และมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง พร้อมทั้งขอให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของครอบครัว และลูกหลานต่อไป

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้ร่วมถ่ายรูป พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ โดยนายกรัฐมนตรีได้สอบถามความเป็นอยู่ และการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการกับข้าราชการ และลูกจ้างประจำอย่างเป็นกันเอง

 

-------------------------------------------