CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และร่วมพิธีบวงสรวงการรื้อถอนย้ายพระเมรุมาศ อาคารประกอบ และพิธีอัญเชิญพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศ

วันที่ : 11 มกราคม 2561 03:32:59
144 อ่าน

 

 

ณ พระที่นั่งทรงธรรม มณฑลพิธี ท้องสนามหลวง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการกรมศิลปากร และประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก


          พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป ได้แก่ สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระพรหมดิลก วัดสามพระยา พระธรรมปัญญาบดี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ พระธรรมรัตนดิลก วัดสุทัศนเทพวราราม พระเทพวีราภรณ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระเทพปริยัติมุนี วัดหงส์รัตนาราม พระศริภัททิยบดี      วัดชนะสงคราม และพระศรีวิสุทธิกวี วัดบวรนิเวศวิหาร สวดพระพุทธมนต์ ประธานในพิธีถวายเครื่องไทยธรรม เจ้าหน้าที่ลาดผ้ารองโยง และผ้าภูษาโยง ประธานในพิธีทอดผ้าไตร จำนวน 10 ไตร พระสงฆ์ 10 รูป สดับปกรณ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำรับพร จากนั้นในเวลา 08.00 น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป ร่วมด้วยพระสงฆ์ 79 รูป จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ วัดสามพระยา วัดชนะสงคราม และวัดอรุณราชวราราม รวมทั้งสิ้น 89 รูป ออกรับบิณฑบาตรอบพระเมรุมาศ


          หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีร่วมพิธีบวงสรวงการรื้อถอนย้ายพระเมรุมาศ อาคารประกอบ และพิธีอัญเชิญพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศ

………………………………………………………………………………….
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
คำสำคัญ : นายกรัฐมนตรี