CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

รมว.พม. ลงพื้นที่เยี่ยมสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน พร้อมติดตามการดำเนินงานทีม One Home จังหวัดปทุมธานี

วันที่ : 12 มกราคม 2561 10:19:17
282 อ่าน

 

 

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และเป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนงานและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบาย One Home จังหวัดปทุมธานี ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นอกจากนี้ เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งให้กำลังใจเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร และสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

     รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ขับเคลื่อนงานเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึง ซึ่งทุกจังหวัดจะมีทีม One Home เป็นกลไกบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. สำหรับการประชุมการขับเคลื่อนงานและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบาย One Home จังหวัดปทุมธานี ในครั้งนี้ กระทรวง พม. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันดังนี้ 1) การยกระดับการเป็นเจ้าภาพด้านสังคม ผลักดันให้เกิดแผนงานด้านการพัฒนาสังคมในพื้นที่ 2) การพัฒนาระบบข้อมูลด้านสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ต้องเป็นศูนย์กลางข้อมูลของการบริหารยุทธศาสตร์สังคมระดับจังหวัด และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสังคม (Big Data) และ 3) การสนับสนุนให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม เป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคมการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกช่วงวัย ทั้งนี้ ขอให้เน้นการทำงานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด โดยการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

     "กระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัว ด้วยการกําหนดนโยบาย มาตรการ กลไก ส่งเสริม สนับสนุนภาครัฐ และภาคเอกชน ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต สำหรับการตรวจเยี่ยมสถานรองรับในสังกัด ดย. ได้แก่ 1) สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ได้เยี่ยมชมกิจกรรมมอนเตสซอรี่ กิจกรรมนาฏศิลป์ และดนตรีไทย (อังกะลุง) และกิจกรรม Babyexercise 2) สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร ได้เยี่ยมชม"บ้านเด็กเบเกอรี่” สาธิตการทำขนม การชงกาแฟของเด็ก และ 3) สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช เพื่อทำพิธีเปิดสนามฟุตบอล มอบอุปกรณ์กีฬา และชมการแข่งขันฟุตบอล ระหว่างทีม DCY (เด็กและเยาวชนในสถานรองรับ ดย.) และทีมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี พร้อมให้กำลังใจเด็กและเยาวชนในสถานรองรับให้มุ่งมั่น พัฒนาตนเอง เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป” พลเอก อนันตพร กล่าวในตอนท้าย