CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

รองนายกรัฐมนตรีออกตรวจพื้นที่ในกำกับดูแลที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นประธานในการมอบนโยบายในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พร้อมให้โรงเรียนมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม และพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย

วันที่ : 12 มกราคม 2561 10:22:36
134 อ่าน

 

 

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 11 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนครพนม มุกดาหารและสกลนคร ได้เดินทางไปยังห้องประชุมดอกช้างน้าว ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นประธานในการมอบนโยบายในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคให้ส่วนราชการของจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดให้การต้อนรับในการประชุมครั้งนี้ได้มีการสรุปผลการดำเนินโครงการที่จังหวัดได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จานวน 23 โครงการ โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 20 โครงการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของจังหวัดที่ผ่านมา ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีได้ขอให้ทุกส่วนราชการได้ร่วมมือกันทางานเพื่อประชาชน และขอให้ช่วยกันเชิญชวนให้ภาคเอกชนและภาคธุรกิจเข้ามาร่วมเพื่อเดินหน้าประเทศไทยไปด้วยกัน
          จากนั้นในเวลา 13.00 น. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยคณะได้เดินทางไปยังตำบลโนนทราย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการที่จังหวัดขอรับการสนับสนุนของบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในโครงการก่อสร้างฝายห้วยตูบ หมู่ที่ 14 บ้านแก่นเต่า ตำบลโพนทราย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของราษฎร ประมาณ 130 ครัวเรือน
ในเวลา 13.45 น. คณะได้เดินทางต่อไปยังโรงเรียนบ้านพรานอ้น หมู่ที่ 4 ตำบลคาอาฮวน อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสปี 2560 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ นายพศิณศักดิ์ กลางประพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรานอ้น ให้การต้อนรับ
          ทั้งนี้ ในการเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านพรานอ้นครั้งนี้ของ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อเป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสปี 2560 ซึ่งเป็นโครงการของสำนักงานรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ที่จัดโครงการนี้ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยที่โรงเรียนบ้านพรานอ้นแห่งนี้ ทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้รับเป็นเจ้าภาพหลักในการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้สำหรับการจัดการด้านการศึกษาต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม มีหลักโภชนาการที่ดี มีการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยต่อการศึกษา รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในสถานศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานต่อการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถและเติบโตไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพพร้อมที่จะเป็นกำลังอันสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
          จากนั้น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวว่า สำนักงานรองนายกรัฐมนตรี หน่วยงานและบริษัทต่าง ๆ ได้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เกิดศักยภาพและมีความพร้อมในการเข้าสู่สังคมปัจจุบัน รัฐบาลได้มุ่งเน้นให้เกิดการปฏิรูประบบการศึกษา เพื่อให้คนไทยทุกวัยได้รับโอกาสในการเสริมสร้างสมรรถนะของตน เพื่อก้าวสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามที่ตนใฝ่ฝัน ปัจจุบันพบว่าสถานศึกษาหลายแห่งยังขาดแคลนระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณสุข เกิดความเหลื่อมล้ำและขาดโอกาสในการได้รับบริการจากรัฐอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง จำเป็นอย่างยิ่งที่ภาคประชาสังคมและหน่วยงานอื่น ๆ ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเสริมสร้างอนาคตของชาติร่วมกัน

………………………………………………………………………………….
ข้อมูลโดย พลอากาศเอก มณฑล สัชฌุกร
โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
คำสำคัญ : นายกรัฐมนตรี