CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กระทรวงยุติธรรม ร่วมให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชนที่เดินทางมาร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี ในการประชุม ครม. จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ : 13 มิถุนายน 2561 09:48:34
82 อ่าน

 

 

นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
การรับเรื่องราวร้องทุกข์และร่วมให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชนที่มาร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี
ในกรอบอำนาจของกระทรวงยุติธรรมเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์
ซึ่งรัฐบาลได้บูรณาการการรับเรื่องร้องทุกข์และให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาให้เบ็ดเสร็จในจุดบริการเดียว ณ จุดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานโยธาธิการจังหวัดพิจิตร
 
และในวันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ จุดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์  รองปลัดกระทรวงยุติธรรม  ซึ่งได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้เข้าร่วมบริการให้คำปรึกษา


ด้านกฎหมายและรับเรื่องร้องทุกข์แก่ประชาชนที่เดินทางมายื่นคำร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี ในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑  ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้มีประชาชน
ให้ความสนใจเข้าร้องทุกข์และขอคำปรึกษาด้านกฎหมายกับกระทรวงยุติธรรมเป็นจำนวนมาก