CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ บริษัท กล้า-แกร่ง จำกัด พร้อมกล่าวชื่นชมกระบวนการผลิตข้าวในรูปแบบชีวภาพครบวงจร (Bio Hub) และเน้นย้ำให้เกษตรกรคำนึงถึง “การตลาดนำการผลิต

วันที่ : 13 มิถุนายน 2561 10:03:57
240 อ่าน

 

 

ณ บริษัท กล้า–แกร่ง จำกัด ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ บริษัท  กล้า-แกร่ง จำกัด เพื่อชมกิจกรรมการสาธิตกระบวนการเกี่ยวกับข้าว การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพครบวงจร (Bio Hub) และการวิจัยเกี่ยวกับข้าว ซึ่งเป็นต้นแบบของการดำเนินธุรกิจของคนรุ่นใหม่ มีการดำเนินการวิจัยและพัฒนา โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกรมการข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดนครสวรรค์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในด้านองค์ความรู้ เทคนิคการผลิต และพันธุ์ข้าวใหม่
 
ภายหลังการเยี่ยมชมดังกล่าว นายกรัฐมนตรีได้กล่าวพบปะกับชาวบ้านที่มาให้การต้อนรับตอนหนึ่งว่า การผลิตเม็ดพันธุ์ข้าวเป็นสิ่งที่สำคัญ เป็นต้นทางของการผลิต เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพจะทำให้ได้ผลิตทางการเกษตรมากขึ้นตามไปด้วย และสิ่งสำคัญที่สุดของการทำการเกษตรนั้น เกษตรกรต้องมีความเข้าใจในกลไกของการตลาด คำนึงถึงการตลาดนำการผลิต พร้อมผลิตสินค้าให้มีความเหมาะสมกับความต้องการ ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินโครงการจำนำข้าวในยุ้งฉาง เพื่อแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ โดยให้ชาวนานำข้าวมาฝากไว้ เมื่อราคาข้าวสูงขึ้นก็สามารถไถ่ถอนข้าวไปจำหน่ายตามท้องตลาดได้ จึงขอให้เกษตรกรเข้าใจโครงการดังกล่าวด้วย  พร้อมทั้งขอให้เกษตรรวมกลุ่มทำเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อให้มีอำนาจในการต่อรองราคา และลดต้นทุนการผลิต ใช้เทคโนโลยีมาส่วนเสริมการค้าขายเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดมากยิ่งขึ้น
 
จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้นั่งรถพ่วงสาลี เพื่อไปเยี่ยมชมแปลงนาการเพาะปลูกข้าวของ บริษัท  กล้า-แกร่ง จำกัด ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

 

.....................................................................

 

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก