CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและราชอาณาจักรภูฏาน อย่างเป็นทางการ

วันที่ : 11 กรกฎาคม 2561 11:07:19
128 อ่าน

 

 

พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยภารกิจด้านต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี ว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2561 และมีกำหนดการเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การเยือนศรีลังกาครั้งนี้นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากศรีลังกาเป็นหุ้นส่วนและมิตรประเทศที่ใกล้ชิดของไทย ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ทางด้านพุทธศาสนาและวัฒนธรรม นอกจากนี้ ไทยและศรีลังกาจะยกระดับสถานะความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็น “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ” ผ่านการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งจะเปิดการเจรจาเพื่อจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่างกัน แสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่ไทยให้กับศรีลังกาในฐานะที่เป็นประเทศที่มีศักยภาพทั้งในด้านความมั่นคงทางทะเล การค้า การลงทุน และการคมนาคมในภูมิภาค
 
ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีศรีลังกาจะหารือกันครอบคลุมทั้งด้านการค้า การลงทุน ความร่วมมือทางวิชาการ ความเชื่อมโยง และการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา และทั้งสองฝ่ายจะร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามเอกสารความร่วมมือต่าง ๆ จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้ 1) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ 2) สนธิสัญญาว่าด้วยการโอนตัวผู้กระทำผิดและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาในคดีอาญาระหว่างไทยและศรีลังกา 3) แผนการดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในศรีลังกา 4) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าพื้นฐานระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมพื้นฐานศรีลังกากับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
สำหรับกำหนดการเยือนศรีลังกาของนายกรัฐมนตรี โดยสรุปมีดังนี้ ในวันที่ 12 ก.ค. 2561 นายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมด้วยคณะเดินทางออกจากไทยเวลา 13.15 น. เมื่อเดินทางถึงศรีลังกา นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการหารือกับนักธุรกิจไทย หารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีศรีลังกา หารือทวิภาคีแบบเต็มคณะระหว่างไทย – ศรีลังกา และในช่วงเย็น ประธานาธิบดีศรีลังกาจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการแก่นายกรัฐมนตรีและภริยา สำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีในวันที่ 13 ก.ค. 2561 นายกรัฐมนตรีจะหารือกับผู้นำพรรคฝ่ายค้านศรีลังกา เยี่ยมชมและปลูกต้นไม้ ณ สวนพฤกษศาสตร์เพอราเดนิยา และเข้าร่วมสักการะพระธาตุเขี้ยวแก้วของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว เมืองแคนดี้ หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับประเทศไทย โดยจะเดินทางถึงประเทศไทยเวลา 23.15 น. 
 
จากนั้น นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2561 ตามรายละเอียดดังนี้
 
การเดินทางเยือนภูฏานอย่างเป็นทางการครั้งนี้ เป็นการตอบรับคำเชิญของนายกรัฐมนตรีภูฏาน เมื่อครั้งที่เยือนไทยและเข้าพบหารือกับนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยจะใช้โอกาสนี้กระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทย - ภูฏาน ให้มีความแน่นแฟ้นในทุกมิติ โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว สาธารณสุข และการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
โดยกำหนดการเยือนราชอาณาจักรภูฏานของนายกรัฐมนตรี โดยสรุปดังนี้ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมด้วยคณะ เดินทางออกจากไทย เวลา 07.55 น. เมื่อเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีมีภารกิจเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ณ พระราชวังทาชิโช เป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการแห่งใหม่ของสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทย ณ กรุงทิมพู และพบหารือกับนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏาน ณ สำนักนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏาน
 
ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นายกรัฐมนตรีและภริยาจะประกอบพิธีจุดตะเกียงตามธรรมเนียมพื้นเมืองภายในบริเวณเจดีย์อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พร้อมเดินทางไปเยี่ยมชมร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Gewog One Product: OGOP) ก่อนจะเดินทางกลับประเทศไทย ในเวลา 16.00 น. และเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในเวลา 21.50 น.