CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมบังคับคดีจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน)

วันที่ : 12 กรกฎาคม 2561 10:48:39
133 อ่าน

 

 

กรมบังคับคดี จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน) โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางทัศนีย์ เปาอินทร์ ผู้ตรวจราชการกรม นางเพ็ญรวี  มาแสง ผู้อำนวยการกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และนายสหภัทร ไชยสง่าศิลป์ นิติกรชำนาญการพิเศษ กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์ เป็นวิทยากรบรรยาย หลักการ เหตุผล และสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน) โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการเงิน สำนักงานกฎหมาย องค์กรอิสระ  เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น จำนวน ๑๔๐ คน  ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น ๓ โรงแรมเอส ดี เอวนิว กรุงเทพมหานคร


          การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๑ มาตรา ๗๗ เพื่อนำความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง มาวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย(ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....(เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน) เป็นไปตามที่สภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ ได้นำเสนอเรื่องการถ่ายโอนภารกิจเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ให้ภาคเอกชน ไปดำเนินการ เป็นการปฏิรูประบบราชการ และที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเรื่องดังกล่าว อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับปริมาณคดีล้มละลายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และมีความซับซ้อนทางด้านบัญชีและการเงินมากยิ่งขึ้น เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จำเป็นต้องเป็นผู้ทีมีความรู้แบบสหวิชาชีพในการจัดกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยหลักการและสาระสำคัญ เป็นการเพิ่มเติมเป็นหมวด ๕/๑1 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน ประกอบด้วย บทนิยามและคุณสมบัติ  อำนาจหน้าที่  การขึ้นทะเบียน การควบคุมกำกับดูแล คณะกรรมการกำกับดูแล การตรวจสอบบัญชี ค่าตอบแทน โทษ และหลักประกันความเสียหาย โดยผู้เข้าร่วมรับฟังความเห็นได้ให้ข้อสังเกตในประเด็นเกี่ยวกับคุณสมบัติ อำนาจหน้าที่ การจัดรูปแบบทางการเงินและบัญชี การกำกับดูแล และโทษ ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน


          ทั้งนี้กรมบังคับคดีได้เชิญประชาชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นต่อหลักการและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน) ในระหว่างวันที่ ๙ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผ่านทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th และทางเว็บไซต์www.lawamendment.go.th  ซึ่งกรมบังคับคดีจะรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน) เพื่อประกอบการดำเนินการต่อไป