CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หน.ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/รมช.ศธ. เดินทางไปเยี่ยมชมสถาบันโมฮัมเหม็ดที่ 6 เพื่อการฝึกอบรมอิหม่าม

วันที่ : 13 กรกฎาคม 2561 10:08:13
145 อ่าน

 

 

ได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถาบันโมฮัมเหม็ดที่ 6 เพื่อการฝึกอบรมอิหม่าม

สถาบันแห่งนี้ ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของ สมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่ 6 ของโมร็อกโก เพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาศาสนาอิสลาม ให้แก่อิหม่ามทั้งใน และนอกประเทศ รวมทั้งเป็นสถาบันวิจัยเกี่ยวกับศาสนาอิสลามและวัฒนธรรมอิสลาม วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการปกป้องศาสนาอิสลาม จากลัทธิความเชื่อแบบสุดโต่ง และการบิดเบือนคำสอนของศาสนาอิสลาม 

สถาบัน แห่งนี้ มีนักศึกษาทั้งจากโมรอกโกและ ต่างประเทศ เข้ามาศึกษาจำนวนมาก 
หลักสูตรการเรียนการสอน ประกอบด้วย
1.วิชาเรียนร่วมกัน อิสลามศึกษาและมนุษย์ศาสตร์
2.วิชา แยกเรียนรายประเทศ ได้แก่ ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์
3.วิชาเลือกสายอาชีพ ได้แก่ ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์ และช่างตัดเสื้อ 

จากการเยี่ยมชม สถาบันโมฮัมเหม็ดที่ 6 เพื่อการฝึกอบรมอิหม่าม ครั้งนี้ นับว่าเป็นประโยชน์ อย่างยิ่ง เนื่องจาก เป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่สามารถสร้างโอกาสในความร่วมมือทางการศึกษา และศาสนาอิสลาม ในอนาคตให้กับพี่น้องประชาชน เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกด้วย