CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงศรีลังกาและหารือกับภาคเอกชนไทยในศรีลังกา

วันที่ : 13 กรกฎาคม 2561 10:09:26
126 อ่าน

 

 

ตามเวลาท้องถิ่น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และบุคคลสำคัญ อาทิ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เดินทางถึงกรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เนื่องในโอกาสเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาอย่างเป็นทางการ
 
หลังจากนั้น เวลา 16.55 น. นายกรัฐมนตรีเข้าหารือกับภาคเอกชนไทยในศรีลังกา ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา สรุปสาระสำคัญดังนี้
 
นายกรัฐมนตรีและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และภาคเอกชนไทยในศรีลังกา ได้แก่ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด บริษัท แอ็ลไลด์ เม็ททัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด บริษัท เอเชี่ยน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีแวลู จำกัด (มหาชน) บริษัท SCG Trading จำกัด บริษัท Sutech Sugar Industry (Pvt) จำกัด และบริษัท Minor International PCL หารือถึงการดำเนินธุรกิจการค้าในศรีลังกา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสในการค้าและการลงทุนในศรีลังกา ประเด็นปัญหาและอุปสรรค รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนไทยต่อรัฐบาล
 
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความสำคัญของการเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์เศรษฐกิจระหว่างไทยและศรีลังกา โดยมีแผนจะเชื่อมไทยและศรีลังกาผ่านกรอบความร่วมมือ ACMECS การเชื่อมท่าเรือโคลัมโบกับระนองของไทย ทั้งนี้ รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศต่างๆ แล้วเมื่อความเป็นไปได้แล้วจะได้ส่งต่อให้กระทรวงรับไปดำเนินการการต่อ และการเยือนครั้งนี้ เป็นโอกาสในการค้าและการลงทุนของไทยและศรีลังกา จึงขอให้ภาคเอกชนไทยเชื่อมั่นในการทำงานของรัฐบาลและขอให้ร่วมมือกันเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้เกิดแก่ทุกฝ่าย ภาคเอกชนที่มาร่วมประชุมได้กล่าวถึงศักยภาพระหว่างไทยกับศรีลังกาที่จะพัฒนาไปด้วยกันอีกมาก ทั้งการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเป็นต้น