CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำคณะผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2561 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความชื่นชมในความสำเร็จของคณะผู้แทนประเทศไทยที่นำชื่อเสียงและความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศชาติ พร้อมขอให้มีความตั้งใจและพากเพียรในการศึกษาด้วยความมุ่งมั่นและอดทนเพื่อพัฒนาชาติบ้านเมืองให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

วันที่ : 14 กันยายน 2561 10:15:33
111 อ่าน

 

 

ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล  นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อม รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ได้นำคณะผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2561  
พร้อมคณาจารย์ จำนวน 60 คน เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อรายงานผลการแข่งขันฯ พร้อมรับโอวาท

โอกาสนี้ ประธานกรรมการ สสวท. ได้กล่าวรายงานถึงผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ประจำปี  2561 ดังนี้
วิชาคณิตศาสตร์ ผู้แทนประเทศไทย 6 คน ไปแข่งขัน ณ เมืองคลูช-นาโปกา ประเทศโรมาเนีย ตั้งแต่วันที่ 3-14 กรกฎาคม 2561 ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง และ 3 เหรียญเงิน
โดยมีคณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สสวท. เป็นผู้ควบคุมทีม

วิชาคอมพิวเตอร์  ผู้แทนประเทศไทย 4 คน ไปแข่งขัน ณ เมืองทสีคุบะ จังหวัดอิบารากิ  ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 1-8 กันยายน 2561 ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง  โดยมีคณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ สสวท. เป็นผู้ควบคุมทีม

วิชาเคมี ผู้แทนประเทศไทย 4 คน ไปแข่งขัน ณ กรุงบราติสลาวา  สาธารณรัฐสโลวัก และกรุงปราก สาธารณรัฐเชก  ตั้งแต่วันที่ 19-29 กรกฎาคม 2561 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง และ 3 เหรียญเงิน 
โดยมีคณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สสวท. เป็นผู้ควบคุมทีม
         
วิชาชีววิทยา
   ผู้แทนประเทศไทย 4 คน ไปแข่งขัน ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลาม อิหร่าน ตั้งแต่วันที่ 15-22 กรกาคม 2561 ได้รับรางวัล 4 เหรียญเงิน
โดยมีคณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สสวท. เป็นผู้ควบคุมทีม
         
วิชาฟิสิกส์  ผู้แทนประเทศไทย 8 คน ไปแข่งขัน ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งแต่วันที่ 5-13 พฤษภาคม 2561 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง และ 5 เกียรติคุณประกาศ
และคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย  5 คน ไปแข่งขัน ณ กรุงลิสบอน  สาธารณรัฐโปรตุเกส ตั้งแต่วันที่ 21-29 กรกาคม 2561 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง และ 4 เหรียญเงิน 
โดยมีคณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีมจากมหาวิทยาลัยมหิดล  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  และ สสวท. เป็นผู้ควบคุมทีม
        
จากนั้น  นายกรัฐมนตรีได้กล่าวให้โอวาทแก่คณะผู้แทนประเทศไทยฯ ความตอนหนึ่งว่า  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการแข่งขันทางวิชาการโอลิมปิกระหว่างประเทศมาโดยต่อเนื่อง อีกทั้งโครงการยังได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้คณะเยาวชนที่เป็นผู้แทนประเทศไทยได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถด้านวิชาการ และประสบความสำเร็จในการแข่งขันมาโดยตลอด     ซึ่งนายกรัฐมนตรีขอแสดงความ ชื่นชมที่ได้สร้างความภาคภูมิใจและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง เป็นการแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานทางวิชาการของประเทศไทยและศักยภาพของเยาวชนไทยว่าไม่ได้ด้อยไปกว่าประเทศใดในโลกนี้   
        
นายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่า  รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษา ขณะเดียวกันประเทศชาติก็มีความจำเป็นต้องมีนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทุกสาขาสำหรับมาร่วมกันพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ  ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา  คณาจารย์ และความร่วมมือจากผู้ปกครองในการร่วมกันหล่มหลอมเยาวชนให้ใฝ่เรียนรู้ในการศึกษาอย่างจริงจัง ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีความเชื่อมั่นว่า เยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ต่างก็มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อีกทั้ง  มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ พร้อมทั้ง ฝากให้ทุกคนได้นำประสบการณ์จากการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้  นำมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นไป ตลอดจน และขอให้คงความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน พร้อมมุมานะ และอดทนต่ออุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินชีวิตเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมต่อทุกสถานการณ์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา พร้อมกันนี้  นายกรัฐมนตรีได้มอบของที่ระลึกแก่คณะผู้แทนประเทศไทย พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันด้วยอัธยาศัยอันดี

.......................................................................
 
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก