CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมสินค้าเกษตรปลอดภัย ภายใต้แบรนด์ “กรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์" และผลิตภัณฑ์ของดีเพชรบูรณ์ ชื่นชมการดำเนินโครงการ พร้อมเน้นย้ำให้ปลูกพืชที่ปลอดภัย ขยายสู่พืชเกษตรอินทรีย์ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค

วันที่ : 18 กันยายน 2561 10:10:55
127 อ่าน

 

 

ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมสินค้าเกษตรปลอดภัย ภายใต้สัญลักษณ์หรือแบรนด์ “กรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์” อาทิ ผักสลัด ผักกาดขาว เบบี้แครอท บล็อกโคลี กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก ถั่วฝักยาว ถั่วหวาน ผักฉ่อยซำ กล้วยน้ำว้า กวางตุ้ง ฟักมังกร เสาวรส เงาะ เมลอน ฟักทอง คะน้า ไข่ไก่อารมณ์ดี มะเขือเทศ  อาหารเพื่อสุขภาพ เห็ดและสินค้าแปรรูปจากเห็ด ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวกล้อง ข้าวอินทรีย์ ข้าวลืมผัว ฯลฯ และผลิตภัณฑ์ของดีเพชรบูรณ์ เช่น แมคคาเดเมียเพชรบูรณ์อบเกลือ มะขามหวานเพชรบูรณ์ พันธุ์ประกายเพชร ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหมูดำ (หมูดำ-เพ็ด-ซะ-บูน) ซึ่งเป็นการเลี้ยงหมูดำแบบธรรมชาติด้วยสมุนไพรและปลอดภัยจากสารพิษ ให้เนื้อคุณภาพสูง เนี้อนุ่ม คอเลสเตอรอลต่ำ ไขมันดีสูง และเนื้อมีความหอมแตกต่างจากเนื้อสุกรทั่วไป เช่น เนื้อสเต็ก หมูแดดเดียว หมูฝอย กุนเชียง รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากผ้าเขียนเทียนซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวม้ง หมู่บ้านเข็กน้อย เช่น กระเป๋าผ้า เสื้อผ้า และผ้าคลุมไหล่ เป็นต้น ทั้งนี้ สินค้าเกษตรปลอดภัยแบรนด์ “กรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์” ถือเป็นแบรนด์และแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยของโครงการกรีนมาร์เก็ตจังหวัดเพชรบูรณ์  บริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการ ประกอบด้วยภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ซึ่งให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้เกษตรรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสหกรณ์ และการขับเคลื่อนโดยการตลาด โดยประสานงานกับตลาดและจัดหาตลาดผักปลอดภัยจากสารพิษ (GAP) หรือผักอินทรีย์ (ORGANIC) ให้กับสหกรณ์ที่เป็นสมาชิก รวมทั้งการพัฒนาปัจจัยการผลิตและลดต้นทุนการผลิต การตรวจสอบความปลอดภัยของสินค้า การสนับสนุนด้านวิชาการ สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน การรับรองมาตรฐานการผลิต การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการขนส่งและบริหารจัดการสินค้า (Logistics) โดยการสนับสนุนของภาคเอกชน โดยมีเป้าหมายให้ผลิตภัณฑ์การเกษตรภายใต้เครื่องหมายกรีนมาร์เก็ต เพชรบูรณ์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ (ORGANIC) ภายในปี 2563
 
สำหรับโครงการ กรีนมาร์เก็ตฯ นั้น จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างอาคารกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ ณ บริเวณพุทธอุทยานเพชบุระ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นแหล่งรวมสินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP หรือ เกษตรอินทรีย์ ของเกษตรกรในเครือข่ายกรีนมาร์เก็ต เพชรบูรณ์ หรือเกษตรกรผู้ผลิตอื่น ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ยังไม่มีพื้นที่จำหน่ายสินค้า ได้มีโอกาสในการค้าขายเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนและร่วมกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบูรณ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้ดำเนินการเปิดจุดจำหน่ายสินค้าพืชผักปลอดภัยตามโครงการกรีนมาร์เก็ต จังหวัดเพชรบูรณ์ และผลิตภัณฑ์ของดีจังหวัดเพชรบูรณ์ ในชื่อ “ตลาดกรีนมาร์เก็ต เพชรบูรณ์พระใหญ่” โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เป็นต้นมา
 
ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นการดำเนินการที่เป็นไปตามวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ที่จะมุ่งส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ใช้ศักยภาพทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น พร้อมกับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อให้ไปสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน ซึ่งสอดคลองเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยเน้นเกษตรทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
 
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวกล่าวชื่นชมการดำเนินโครงการกรีนมาร์เก็ตฯ เน้นย้ำให้ปลูกพืชสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค ป้องกันผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำ ขณะเดียวกันให้มีการปลูกพืชปลอดภัยมากขึ้น ไม่ใช้สารเคมีและขยายไปสู่การปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ โดยเน้นต้องปลูกในพื้นที่ที่ถูกกฎหมาย เพื่อให้สามารถส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้ พร้อมทั้งนายกรัฐมนตรี ได้สอบถามถึงกระบวนการผลิตผ้าเขียนเทียนด้วยความสนใจ และชื่นชมการนำผ้าดังกล่าวมาพัฒนาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาดูแลในเรื่องประชาสัมพันธ์การเกษตรเชิงการท่องเที่ยวตามที่ตัวแทนเกตรกรเสนอ

        

----------------

 

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก