CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมบังคับคดีและบริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย

วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2561 10:06:34
70 อ่าน

 

 

กรมบังคับคดีร่วมกับบริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และนายอากิระ สึโบอิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย ณ ห้องประชุมคชสาร ๒ ชั้น ๓ อาคารกรมบังคับคดี


          นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างกรมบังคับคดี และบริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบยืนยันข้อมูลบุคคลล้มละลาย ความสามารถในการทำนิติกรรมของลูกค้า และ/หรือลูกหนี้ เนื่องจากลูกหนี้ที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์อำนาจในการจัดกิจการทรัพย์สินจะตกอยู่กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่เพียงผู้เดียว ลูกหนี้ไม่สามารถทำนิติกรรมใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินได้ทั้งสิ้น ในการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลายครั้งนี้ กรมบังคับคดีและบริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จะได้ร่วมกันประเมินการใช้ระบบเพื่อปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการต่อไป


          ปัจจุบันกรมบังคับคดีได้ทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลายกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการนำข้อมูลบุคคลล้มละลายไปใช้ตรวจสอบยืนยันข้อมูล จำนวน ๓๖ หน่วยงาน ทั้งนี้ การเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลายเป็นการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องการบูรณาการข้อมูล ระหว่างหน่วยงานภาครัฐให้สามารถอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานและผู้รับบริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คำสำคัญ : รัฐบาล