CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สมอ. ชี้แจงข่าวอันตรายจากอะลูมิเนียมฟอยล์ประกอบอาหาร สมอ. ชี้แจงข่าวในโซเชียลมีเดีย ยืนยันการใช้อะลูมิเนียมฟอยล์ประกอบอาหารที่ได้ มอก. ไม่มีอันตราย

วันที่ : 10 มกราคม 2562 06:08:09
88 อ่าน

 

 

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวว่า ตามที่ได้มีการแชร์ข้อมูลในโชเชียล มีเดีย ว่า การใช้อะลูมิเนียมฟอยล์ห่อหุ้มอาหารแล้วนำไปปรุงอาหาร ทำให้มีสารโลหะหนักจากอะลูมิเนียมฟอยล์ปนเปื้อนออกมาในอาหาร ส่งผลต่อระบบประสาท ทำให้เป็นโรคอัลไซเมอร์ โรคกระดูกพรุน และโรคทางเดินหายใจ นั้น 
สมอ. ขอชี้แจงว่าการใช้อะลูมิเนียมฟอยล์ที่ได้รับ มอก. ในการประกอบอาหารไม่มีอันตราย โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สมอ. ได้กำหนดมาตรฐานแล้ว มอก. เลขที่ 325-2532 อะลูมิเนียมเปลว หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไป คือ อะลูมิเนียมฟอยล์ (Aluminium foils) ซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วไป ครอบคลุมอะลูมิเนียมเปลวที่มีความหนาตั้งแต่ 0.004 mm – 0.15 mm โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 1) อะลูมิเนียมเปลว ธรรมดา ม้วน 
2) อะลูมิเนียมเปลว ธรรมดา แผ่นเรียบ 3) อะลูมิเนียมเปลว ผนึก ม้วน และ 4) อะลูมิเนียมเปลว ผนึก แผ่นเรียบ แต่ละประเภทแบ่งตามลักษณะการใช้งาน เป็น 2 ชนิด คือ ใช้ความร้อน และไม่ใช้ความร้อน และแบ่งตามส่วนประกอบทางเคมี เป็น 3 ชั้นคุณภาพ คือ ชั้นคุณภาพ 1100 ชั้นคุณภาพ 1145 และชั้นคุณภาพ 1235 และเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องสัมผัสกับอาหาร มาตรฐานได้กำหนดปริมาณของสารโลหะหนัก คือ ตะกั่ว สารหนู และ แคดเมียม แต่ละธาตุต้องไม่เกิน 0.01 % ซึ่งจะไม่ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค ดังนั้น การเลือกซื้ออะลูมิเนียมฟอยล์ควรเลือกที่มีเครื่องหมาย มอก. ก็จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า มอก. อะลูมิเนียมเปลวหรืออะลูมิเนียมฟอยล์ ที่ สมอ. กำหนดเป็นมาตรฐานนั้น จะมีการควบคุมและทดสอบความปลอดภัยในการใช้งาน เช่น ต้องไม่มีรอยปริ รอยย่น มีความต้านทานแรงดึง ความต้านทานแรงฉีกขาด ปริมาณสารโลหะหนักต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว หากผู้บริโภคต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สมอ. 0 2202 3518 ,0 2202 3429 หรือที่ facebook สมอ. : www.facebook.com/

คำสำคัญ : อุตสาหกรรม