CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กสร. เสริมสมรรถนะเจ้าหน้าที่ ตั้งเป้าต่อยอด GLP

วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2562 06:01:56
66 อ่าน

 

 

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้วิทยากรเพื่อขยายผลการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปใช้ในสถานประกอบกิจการ ครั้งที่ 1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดในเขตจังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 50 คน สามารถนำความรู้เกี่ยวกับ GLP ไปเผยแพร่ถ่ายทอดต่อแก่นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปได้

คำสำคัญ : แรงงาน