CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

รัฐบาลโดย สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ หน่วยงานและมหาวิทยาลัย 16 แห่ง เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ให้แก่บุคลากรภาครัฐและบุคคลทั่วไป ด้วยพัฒนาระบบการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ

วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2562 11:53:28
1933 อ่าน

 

 

ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) หน่วยงานราชการ และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
 
โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวของคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในนามรัฐบาล ที่ร่วมมือกันดำเนินการดังกล่าว ทั้งความร่วมมือในการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ โดยให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรการฝึกอบรม บุคลากร และสื่อการฝึกอบรมร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความร่วมมือในการระดมบุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาการเรียนรู้ทางไกล บทเรียนแบบรายวิชาและหลักสูตรระยะสั้น การพัฒนา ส่งเสริม และเผยแพร่หลักสูตร สื่ออุปกรณ์ และกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ โดยดำรงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐาน ของการให้การศึกษาและการฝึกอบรมทางไกลทั้งด้านกระบวนการ และผลผลิตในระดับสูง ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของข้าราชการและประชาชนที่สนใจทางด้านการศึกษา เพื่อนำมาต่อยอดในหน้าที่การงาน โดยไม่ต้องลาเรียนและเดินทางไกลมาศึกษา โดยตลอดหลักสูตรมีทั้งหมด 13 วิชา ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ข้อกฎหมายระเบียบต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน อันจะทำให้เกิดความรับรู้ความเข้าใจสามารถนำมาพัฒนาองค์กรต่อไปได้ หรือนำไปต่อยอดในการใช้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และปรับวิทยฐานะในอนาคตต่อไปได้อีกด้วย
 
ด้าน นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ.  ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวว่า มี 3 ประการ คือ 1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการฝึกอบรม ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) เพื่อใช้ทรัพยากรทางการศึกษาและการฝึกอบรมที่มีอยู่ร่วมกันให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด และ 3) เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาความรู้ ความสามารถ ให้แก่บุคลากรภาครัฐและบุคคลทั่วไป ด้วยการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมทางไกล ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน จากหน่วยงานและสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศ และนานาประเทศ
 
สำหรับ หน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ทางวิชาการ ฯ ประกอบด้วย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

...................................................................

 
 

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก