CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงาน มหกรรมป่าไม้ภายใต้แนวคิด "ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน" ครั้งที่ 2 ภาคกลาง

วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2562 01:13:04
2216 อ่าน

 

 

ทส.เปิดงานมหกรรม 4 ภาค ครั้งที่ 2 ภาคกลาง (จ.สุพรรณบุรี)

        กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงาน มหกรรมป่าไม้ภายใต้แนวคิด "ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน" ครั้งที่ 2 ภาคกลาง  ณ อุทยานมังกรสวรรค์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการได้รับการบริการจาก ทุกภาครัฐอย่างใกล้ชิด มุ่งเน้นการปฏิรูปเพื่อลดความขัดแย้ง ความหวาดระแวงให้ประชาชนฐานราก มีความเข้มแข็ง และได้รับประโยชน์สูงสุด โดยมีหน่วยงานในสังกัด ทส. ออกโมบายตั้งจุดบริการ "คลินิก ทส." ให้บริการประชาชนในพื้นที่พร้อมให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน จากการดำเนินการแก้ไขกฎหมาย 13 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อเป็นการสร้างความสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

 

        พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมทั้งมอบหนังสือ แสดงโครงการป่าชุมชนในท้องที่ จ.สุพรรณบุรี  5 ป่าชุมชน ได้แก่ 1. ป่าชุมชนบ้านป่าเลา 2. ป่าชุมชนบ้านห้วยขมิ้น 3. ป่าชุมชนบ้านหนองมะค่าโมง 4. ป่าชุมชนบ้านหนองบัว 5. ป่าชุมชนบ้านหนองการ้อง เนื้อที่ 3,798 ไร่ และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) รวม 2 พื้นที่ ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยขมิ้น ป่าพุน้ำร้อนและป่าหนองหญ้าไทร อีก 1 พื้นที่ คือ ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าทุ่งดินดำ และป่าเขาตาเก้า รวมเนื้อที่ 635 ไร่ โดยราษฎร จำนวน 134 ราย จะได้ใช้ประโยชน์บนพื้นที่ดังกล่าว รวมทั้งได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่ร่วมจัดงาน มอบเมล็ดพันธุ์ และกล้าพันธุ์ไม้ไผ่พันธุ์ดีให้แก่เกษตรกร

 

        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ในวันนี้ โดยความร่วมมือของทุกหน่วยงานในสังกัด ได้มาร่วมจัดมหกรรมฯ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคกลาง  ซึ่งในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลโดยกระทรวงฯ ได้มีการปฏิรูปการทำงาน ไปสู่ความสุขของประชาชน ซึ่งได้มีการแก้ไขกฎหมาย 13 ฉบับ บังคับใช้แล้ว 6 ฉบับ และอีก 7 ฉบับ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดยการปฏิรูปกฎหมายทั้งหมด จะนำไปสู่การปลดล็อคจากไม้หวงห้ามเป็นไม้มีค่า, การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในที่ดินป่าไม้ มาเป็นพื้นที่อนุญาต, การดูแลน้ำอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และการดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

 

        กิจกรรมภายในงานครั้งนี้ ประกอบด้วย การให้บริการ "คลินิก ทส." เพื่อให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนในการให้บริการของหน่วยงาน ทส. อาทิ เรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อม ไฟป่า การบริหารจัดการน้ำ การลงทะเบียนสวนป่า 4.0 การส่งเสริมการปลูกป่า การแก้ไขกฎหมายมาตรา 7 และกฎหมายป่าชุมชน แจ้งการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ และการลักลอบทำร้ายสัตว์ป่า เป็นต้น, การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "แก้ไขปัญหาสู่อนาคต" จากการดำเนินการแก้ไขกฎหมาย 13 ฉบับ , กิจกรรมการเสวนาวิชาการ, นิทรรศการ, ตลาดนัดป่าไม้, การออกร้านผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน, การโต้วาทีระดับนักเรียน, การประกวดร้องเพลง, การแสดงดนตรี สินค้า OTOP สินค้าธงฟ้าฯ และร้านจำหน่ายกล้าไม้พันธุ์ดี ซึ่งการจัดงานจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 11.00 - 20.00 น. ของทุกวัน ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวจะมีขึ้นอีก 2 ครั้ง ใน 2 ภูมิภาค ดังนี้
            - ครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2562 ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น
            - ครั้งที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

        อนึ่ง กฎหมายทั้ง 13 ฉบับ ประกอบด้วย พรบ. คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 2562 พ.ร.บ. ป่าไม้ (ฉบับที่...) 2562 พ.ร.บ. ป่าชุมชน 2562 พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) 2559 พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่...) 2562  พ.ร.บ. สวนป่า 2558 พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ 2561 พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) 2561 พ.ร.บ. การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 2562 พ.ร.บ. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2558 พ.ร.บ. งาช้าง 2558 พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2562 และ พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ 2562

คำสำคัญ : มหกรรม