CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

นายกรัฐมนตรีสั่งแต่ละกระทรวงถอดบทเรียน ปัญหาและวิกฤตสังคม ให้เป็นองค์ความรู้นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2562 09:53:09
3116 อ่าน

 

 

 

ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า

นายกรัฐมนตรีสั่งการให้แต่ละกระทรวงถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาและวิกฤตสังคมที่เกิดขึ้น  อาทิ การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย  (IUU) การแก้ไขปัญหามาตรฐานด้านการบิน หลังจากหน่วยงานด้านการบินของไทยถูกองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ICAO การแก้ปัญหาลักลอบการค้างาช้างผิดกฎหมาย  CITES   รวมทั้งวิกฤตการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น  เช่น ปัญหาค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน  เป็นต้น  โดยให้มีการวิเคราะห์ ตั้งแต่สาเหตุ  ปัจจัยสภาพแวดล้อม  แนวการแก้ปัญหา อุปสรรคและผลลัพธ์  จัดทำให้เป็นชุดองค์ความรู้ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี หรือ Best Practices โดยการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จ จะได้นำมาขยายผลในเชิงนโยบาย

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาต่างๆ อย่างยั่งยืน  โดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้แต่ละกระทรวงเร่งจัดทำชุดองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในรายกระทรวงและเสนอรายงานตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลารัฐบาลชุดปัจจุบันนี้

…………………………………………………………

 

                 กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก