CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กระทรวงยุติธรรม ขับเคลื่อนและติดตามงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาส ๒)

วันที่ : 1 มีนาคม 2562 10:03:08
6702 อ่าน

 

 

ณ ห้อง BB ๒๐๖ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พันตำรวจโทพงษ์ธร ธัญญสิริ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนและติดตามงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาส ๒) เพื่อทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนใต้ของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาส ๑) ถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งรับทราบหลักเกณฑ์และกรอบงบประมาณแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมถึงความเชื่อมโยงในการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับโครงการสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และการประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นในภารกิจด้านความมั่นคงของแต่ละหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยที่ประชุมมีมติให้ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกระทรวงยุติธรรม ในไตรมาสที่ ๒ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ต่อไป