CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

แขวง ทล.ชัยนาท ประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิว AC ทล.หมายเลข 3183 ตอนควบคุม 0101 ตอนไปเขื่อนเจ้าพระยา-คลองมอญ กำหนด 60 วัน

วันที่ : 4 มกราคม 2562 03:02:59
105 อ่าน

แขวง ทล.ชัยนาท 
ประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิว AC 
ทล.หมายเลข 3183 ตอนควบคุม 0101 
ตอนไปเขื่อนเจ้าพระยา-คลองมอญ 
กำหนด 60 วัน 
ขายแบบถึง 14 มค 62 
โทร 056411649 ต่อ 12  
www.doh.go.th / www.gprocurement.go.th