CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี สอบราคาซื้อโปรแกรมสำหรับ Smart class Room 1 ชุด และซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เศรษฐกิจดิจิทัล 1 ชุด

วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2562 11:14:06
276 อ่าน

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  
สอบราคาซื้อโปรแกรมสำหรับ Smart class Room   
1 ชุด 
และซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เศรษฐกิจดิจิทัล 
1 ชุด  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ยื่นข้อเสนอวันที่  25 ก.พ.  62  
โทร  045352000  ต่อ  5130 – 5136  
www.ubru.ac.th