CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

เทศบาล ต.บ้านกลาง ลำพูน ประกวดราคาจ้างเหมาขนย้ายขยะมูลฝอย จากลานพักขยะไปยังบ่อขยะฝังกลบหรือสถานที่กำจัดขยะ

วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2562 10:41:03
3423 อ่าน

เทศบาล ต.บ้านกลาง ลำพูน 
ประกวดราคาจ้างเหมาขนย้ายขยะมูลฝอย 
จากลานพักขยะไปยังบ่อขยะฝังกลบหรือสถานที่กำจัดขยะ 
ขายแบบถึง 4 มีค 62 
โทร 053090711 
www.gprocurement.go.th / 
www.banklanglp.go.th