CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

เลข 13 หลักในบัตรประชาชนสำคัญฉันใด

วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2562 11:29:08
64658 อ่าน

ความหมายของเลขประจำตัวประชาชนทั้ง 13 หลัก
--------------------------------------------------------------------------------


หลักที่ 1 หมายถึงประเภทบุคคลซึ่งมี 8 ประเภท คือ

ประเภทที่ 1 ได้แก่ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย ได้แจ้งเกิดภายในกำหนดเวลา (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2527)
ประเภทที่ 2 ได้แก่ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย ได้แจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2527)
ประเภทที่ 3 ได้แก่ คนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว และมีที่อยู่ในทะเบียนบ้าน ในสมัยเริ่มแรก (1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2527)
ประเภทที่ 4 ได้แก่ คนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญคนต่างด้าวแต่แจ้งย้ายเข้า โดยยังไม่มีเลขประจำตัวประชาชนในสมัยเริ่มแรก
                           (1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2527)
ประเภทที่ 5 ได้แก่ คนไทยที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านในกรณีตกสำรวจหรือกรณีอื่น ๆ
ประเภทที่ 6 ได้แก่ ผู้ที่เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย และผู้ที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฏหมาย แต่จะอยู่ในลักษณะชั่วคราว
ประเภทที่ 7 ได้แก่ บุตรของบุคคลประเภทที่ 6 ซึ่งเกิดในประเทศไทย
ประเภทที่ 8 ได้แก่ คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฏหมาย คือ ได้รับใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว คนที่ได้รับการแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทย และ
                           คนที่ได้รับการให้สัญชาติไทย


หลักที่ 2 ถึงหลักที่ 5 หมายถึงรหัสของสำนักทะเบียนที่ท่านมีชื่อในทะเบียนบ้านในขณะให้เลข สำหรับเด็กเกิดใหม่จะหมายถึงถิ่นที่เกิดเลยทีเดียว โดยหลักที่ 2 และ 3 หมายถึงจังหวัด หลักที่ 4 และ 5 หมายถึงอำเภอ หรือเทศบาล


หลักที่ 6 ถึงหลักที่ 10 หมายถึงกลุ่มที่ของบุคคลแต่ละประเภทตามหลักแรก หรือหมายถึงเล่มที่ ของสูติบัตร แล้วแต่กรณี
หลักที่ 11 และ 12 หมายถึงลำดับที่ของบุคคลในแต่ละกลุ่มประเภท หรือหมายถึงใบที่ของสูติบัตรแต่ละเล่ม แล้วแต่กรณี
หลักที่ 13 คือ ตัวเลขตรวจสอบความถูกต้องของเลข 12 หลักแรก


ที่มา : http://stat.bora.dopa.go.th/fop/pid13.htm

 

คำสำคัญ : บัตรประชาชน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ : บัตรประจำตัวประชาชน 

กฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันฉบับสั้น ๆ ย่อ ๆ

ปรับปรุงล่าสุด : 22 ก.ค. 2557 / เข้าชม 103657 ครั้ง

KM บนเขตบางพลัด การจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

การบริการประชาชน บนความประทับใจ

ปรับปรุงล่าสุด : 22 ก.ค. 2557 / เข้าชม 6176 ครั้ง

เซ็นรับรองให้ดี ๆ ก่อนมีหนี้ไม่รู้ตัว 

การเซ็นชื่อกำกับสำเนาเอกสาร

ปรับปรุงล่าสุด : 22 ก.ค. 2557 / เข้าชม 10722 ครั้ง

บัตรประจำตัวราษฎรไทยในปัจจุบัน 

รัฐไทยก็เหมือนรัฐอธิปไตยอื่นๆ ย่อมต้องมีหน้าที่รับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายให้แก่บุคคลธรรมดาที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยหรือมีภูมิลำเนาในประเทศไทย

ปรับปรุงล่าสุด : 22 ก.ค. 2557 / เข้าชม 39069 ครั้ง

"สรอ. ขอความรู้" เชิญร่วมเขียนบันทึกตามประเด็น 18-31 พค. 55 

บันทึกว่า "ท่านฝันอยากใช้ประโยชน์จากบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดอย่างไรบ้าง?" และใส่คำสำคัญ (Keyword) ของบันทึกว่า "บัตรประชาชน"

ปรับปรุงล่าสุด : 22 ก.ค. 2557 / เข้าชม 7188 ครั้ง