CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ : บัตรประจำตัวประชาชน

วันที่ : 22 กรกฎาคม 2557 06:37:01
55644 อ่าน

บัตรประจำตัวประชาชน

  • คน ไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจนถึง 70 ปี บริบูรณ์ ต้องไปขอทำบัตรที่อำเภอหรือที่ว่าการเขตภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่อายูครบ 15 ปีบริบูรณ์
  • บัตรประจำตัวประชาชน ชำรุดหรือสูญหาย ต้องยื่นคำร้องขอมีบัตรใหม่ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่บัตรเดิมชำรุดหรือสูญหาย (ต้องไปแจ้งบัตรหายที่สถานีตำรวจ)
  • อายุ ของบัตร กำหนดใช้ได้ 6 ปี เมื่อถึงกำหนดสิ้นอายุบัตรต้องไปติดต่อขอทำบัตรใหม่ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันสิ้นอายุ ณ อำเภอท้องที่ที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน


ความผิด

  • ผู้ถือบัตรผู้ใดไม่อาจแสดงบัตรได้ในเมื่อเจ้าพนักงานขอตรวจ มีโทษปรับไม่เกิน 100 บาท
  • ผู้ ไม่มีสัญชาติไทยยื่นคำร้องขอมีบัตรโดยแจ้งข้อความเท็จต่อเจ้าพนักงานว่าตนมี สัญชาติไทย มีโทษปรับไม่เกิน 2.000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • ไม่ยื่นคำร้องขอมีบัตรภายในกำหนดเวลา มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
  • บัตรหมดอายุไม่ต่อบัตรภายในกำหนด มีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท


ที่มา : http://www.oknation.net/blog/RESCUE/2007/04/15/entry-3

คำสำคัญ : บัตรประชาชน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เลข 13 หลักในบัตรประชาชนสำคัญฉันใด 

ตัวเลขแต่ละหลักมีความหมายในตัวมันเอง

ปรับปรุงล่าสุด : 12 ก.พ. 2562 / เข้าชม 52954 ครั้ง

KM บนเขตบางพลัด การจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

การบริการประชาชน บนความประทับใจ

ปรับปรุงล่าสุด : 22 ก.ค. 2557 / เข้าชม 5054 ครั้ง

เซ็นรับรองให้ดี ๆ ก่อนมีหนี้ไม่รู้ตัว 

การเซ็นชื่อกำกับสำเนาเอกสาร

ปรับปรุงล่าสุด : 22 ก.ค. 2557 / เข้าชม 8200 ครั้ง

บัตรประจำตัวราษฎรไทยในปัจจุบัน 

รัฐไทยก็เหมือนรัฐอธิปไตยอื่นๆ ย่อมต้องมีหน้าที่รับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายให้แก่บุคคลธรรมดาที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยหรือมีภูมิลำเนาในประเทศไทย

ปรับปรุงล่าสุด : 22 ก.ค. 2557 / เข้าชม 29168 ครั้ง

"สรอ. ขอความรู้" เชิญร่วมเขียนบันทึกตามประเด็น 18-31 พค. 55 

บันทึกว่า "ท่านฝันอยากใช้ประโยชน์จากบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดอย่างไรบ้าง?" และใส่คำสำคัญ (Keyword) ของบันทึกว่า "บัตรประชาชน"

ปรับปรุงล่าสุด : 22 ก.ค. 2557 / เข้าชม 6005 ครั้ง