CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

(e-Trust) ทำอย่างไรให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในบริการทางออนไลน์ของภาครัฐ? ลุ้นรับ iPod Touch

วันที่ : 22 กรกฎาคม 2557 06:40:07
6525 อ่าน

เนื่องจากในปัจจุบันการทำธุรกรรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยม อย่างแพร่หลาย อาทิ Internet Banking, e-Payment, e-Commerce เป็นต้น อีกทั้งในหลายประเทศหน่วยงานภาครัฐได้มีการให้บริการทาง อิเล็กทรอนิกส์แก่ประชาชน เช่น การชำระภาษีแบบออนไลน์ (e-Tax) การออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Invoice) การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการแพทย์ การออกใบสั่งยาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Prescription) การจดสิทธิบัตรแบบออนไลน์ (e-Patent) เป็นต้น ซึ่งในอนาคตบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะเข้ามามีบทบาทในชีวิต ประจำวันของคนไทยมากยิ่งขึ้น

ร่วมบอกเล่าประสบการณ์ตรง หรือ บอกเล่าแนวคิดที่อยากให้เกิดขึ้นได้จริงๆ ในหัวข้อ

(e-Trust) ทำอย่างไรให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ?

เช่น สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชม. มีการตรวจสอบผู้เข้าใช้บริการว่าเป็นบุคคลดังกล่าวจริง มีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นความลับ ธุรกรรมที่ทำไม่สามารถถูกปลอมแปลงได้ เป็นต้น

ใส่คำสำคัญบันทึก คือ e-Trust หมดเขต 15 กย. นี้

ครั้งนี้ สรอ. ขอตอบแทนความรู้ที่ทุกท่านได้ให้มาด้วย iPod Touch 8GB จำนวน 1 เครื่อง จากการสุ่มจับรางวัลผู้ร่วมบันทึกเรื่องนี้ตามกติกาด้วยการบันทึกลงในบล็อก (สมุด) ของท่านเองค่ะ แล้วระบบจะดึงบันทึกของท่านมารวบรวมอัตโนมัติด้วยคำสำคัญ "e-Trust"

ผู้สนับสนุน

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สรอ. ซึ่งเป็นองค์การมหาชนในกำกับของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบการบริหารงานจัดการที่เป็นอิสระจากระบบราชการ ทำหน้าที่ในการพัฒนาระบบบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ของประเทศไทย สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สรอ. ได้ที่ www.ega.or.th