CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สอบราคาติดตั้งระบบไอซีทีและระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ชุดที่ 3
วันที่ : 20 เมษายน 2560 10:53:23
127 อ่าน

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

สนง.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง  ปทุมธานี 

สอบราคาติดตั้งระบบไอซีทีและระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 

ชุดที่  3  โรงเรียนในพื้นที่ชุมชนขอบในจังหวัดเชียงใหม่

จำนวน  4 แห่ง

ซื้อแบบสอบราคาถึง  25 เม.ย.  60 

โทร 025646900  ต่อ  2377 

 www.nectec.or.th