CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์เครื่องมือกลางเพื่อการวิจัย จำนวน 1 ชุด
วันที่ : 9 มกราคม 2561 01:59:33
166 อ่าน

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์เครื่องมือกลางเพื่อการวิจัย   
จำนวน  1 ชุด  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ซื้อแบบและยื่นซองถึง  18  ม.ค. 61  
 โทร  045352000  ต่อ   5130 – 5136  
www.ubru.ac.th