CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร
กองบัญชาการกองทัพไทยเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 68 อัตรา
วันที่ : 13 มีนาคม 2560 11:14:18
273 อ่าน

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 68 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 7 เมษายน 2560

ประกาศคณะกรรมการรับสมัครบุคคลพลเรือน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2560

ตำแหน่งที่รับสมัคร
- นายทหารสัญญาบัตร 18 อัตรา
1. กลุ่มตำแหน่งการเงิน จำนวน 2 อัตรา (ชาย)
2. กลุ่มตำแหน่งการเงิน จำนวน 2 อัตรา (ชาย/หญิง)
3. กลุ่มตำแหน่งรัฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
4. กลุ่มตำแหน่งนิติศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา (ชาย/หญิง)
5. กลุ่มตำแหน่งภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
6. กลุ่มตำแหน่งภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
7. กลุ่มตำแหน่งไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
8. กลุ่มตำแหน่งไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
9. กลุ่มตำแหน่งคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา (ชาย/หญิง)
10. กลุ่มตำแหน่งพืชกรรมและทุ่งหญ้า จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
11. กลุ่มตำแหน่งรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)

 

- นายทหารประทวน 50 อัตรา
1. กลุ่มตำแหน่งสารบรรณ จำนวน 11 อัตรา (ชาย)
2. กลุ่มตำแหน่งการเงิน จำนวน 4 อัตรา (ชาย)
3. กลุ่มตำแหน่งการเงิน จำนวน 5 อัตรา (ชาย/หญิง)
4. กลุ่มตำแหน่งคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา (ชาย)
5. กลุ่มตำแหน่งคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา (ชาย/หญิง)
6. กลุ่มตำแหน่งช่างก่อสร้าง จำนวน 2 อัตรา (ชาย)
7. กลุ่มงานช่างภาพถ่าย จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
8. กลุ่มตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
9. กลุ่มตำแหน่งผู้ช่วยพญาบาล จำนวน 3 อัตรา (ชาย)
10. กลุ่มตำแหน่งรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
11. กลุ่มตำแหน่งบริการ จำนวน 2 อัตรา (ชาย/หญิง)
12. กลุ่มตำแหน่งพลขับ จำนวน 4 อัตรา (ชาย)
13. กลุ่มตำแหน่งช่างยนต์จำนวน 6 อัตรา (ชาย)
14. กลุ่มตำแหน่งการสัตว์ จำนวน 6 อัตรา (ชาย)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
- ผู้สมัครสอบตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี
- ผู้สมัครสอบตำแหน่งนายทหารประทวน จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปี

การรับสมัครสอบ
รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 7 เมษายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ www.rtarf.mi.th หรือ http://recruitment2017.rtarf.mi.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ