CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร
วิทยาลัยพยาบาลทหารบกเปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนพยาบาล 100 คน
วันที่ : 13 มีนาคม 2560 11:15:08
140 อ่าน

วิทยาลัยพยาบาลทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนพยาบาล จำนวน 100 คน รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม - 23 เมษายน 2560

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลทหารบก เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ประจำปี 2560

การรับสมัครและคัดเลือก จำนวน 100 คน แบ่งเป็น
1. ประเภททุนกองทัพบก (เพศหญิง) จำนวน 20 คน
2. ประเภททุนส่วนตัว จำนวน 75 คน (เพศชาย 15 คน เพศหญิง 60 คน)
3. ประเภททุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จำนวน 5 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์-คณิต) ของกระทรวงศึกษาธิการ
2. มีผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสำนักทดสอบทางการศึกษา (O-net) และผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT)
3. สถานภาพโสด อายุ 18 - 25 ปี

การรับสมัครสอบ
สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม - 23 เมษายน 2560 ที่เว็บไซต์ http://rtanc.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ