CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร
สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเปิดสมัครสอบรับราชการ 85 อัตรา
วันที่ : 20 เมษายน 2560 11:25:56
2727 อ่าน

สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 85 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2560

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสํานักอนามัย ครั้งที่ 1/2560

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ตําแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่
(1) เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน จํานวน 4 อัตรา
(2) เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา
(3) เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จํานวน 15 อัตรา
(4) เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา
(5) ผู้ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา

 

ตําแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่
(1) นายแพทย์ปฏิบัติการ จํานวน 18 อัตรา
(2) ทันตแพทย์ปฏิบัติการ จํานวน 10 อัตรา
(3) นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
(4) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จํานวน 30 อัตรา
(5) นักจิตวิทยาปฏิบัติการ จํานวน 4 อัตรา

การรับสมัครสอบ
สถานที่รับสมัครและระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สํานักงานเลขานุการ สํานักอนามัย ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ชั้น 7 อาคารสํานักการโยธา ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ