CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 10 อัตรา
วันที่ : 20 เมษายน 2560 11:26:37
362 อ่าน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2560

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(ปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติทางสถิติ หรือสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางผังเมือง ทางการวางผังเมือง 
2.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

 

2. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(ปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน 17,500-19,250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติทางสถิติ หรือสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางผังเมือง ทางการวางผังเมือง 
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของ สำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2560 ในวันราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ