CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

เว็บไซต์ ๑๑๑๑ สำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริการ : เว็บไซต์ ๑๑๑๑ สำนักนายกรัฐมนตรี
ลิ้งค์บริการ : http://www.1111.go.th/
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.opm.go.th/

ข้อมูลเบื้องต้น

รูปแบบของระบบ

  • ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์
  • ยื่นคำร้อง/คำขอผ่านเว็บไซต์
  • ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านหน้าเว็บไซต์