CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

เว็บไซต์กลุ่มสถิติการขนส่ง

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริการ : เว็บไซต์กลุ่มสถิติการขนส่ง
ลิ้งค์บริการ : http://apps.dlt.go.th/statistics_web/statistics.html
ชื่อหน่วยงาน : กรมการขนส่งทางบก
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.dlt.go.th

ข้อมูลเบื้องต้น

รูปแบบของระบบ

  • ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์
  • มีแบบฟอร์ม/เอกสารให้ดาวน์โหลด

อัตราค่าธรรมเนียม

  • ค่าธรรมเนียมในการขอให้เปิดเผยหรือตรวจดู ให้เก็บเป็นรายครั้ง ครั้งละ 20 บาท
  • ค่าธรรมเนียมการทำสำเนาโดยเครื่องถ่ายเอกสาร ให้เก็บในอัตราขนาดกระดาษ เอฟ 14 หน้าละ 1 บาท
  • ค่าธรรมเนียมการทำสำเนาโดยเครื่องถ่ายเอกสาร ให้เก็บในอัตราขนาดกระดาษ บี หน้าละ 2 บาท
  • ค่าธรรมเนียมการทำสำเนาโดยเครื่องถ่ายเอกสาร ให้เก็บในอัตราขนาดกระดาษ เอ 3 หน้าละ 3 บาท
  • ค่าธรรมเนียมการทำสำเนาโดยเครื่องถ่ายเอกสาร ให้เก็บในอัตราขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ 2 หน้าละ 8 บาท
  • ค่าธรรมเนียมการทำสำเนาโดยเครื่องถ่ายเอกสาร ให้เก็บในอัตราขนาดกระดา
รูปภาพประกอบ 
รูปภาพประกอบ