CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริการ : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)
ลิ้งค์บริการ : http://www.md.go.th/md/
ชื่อหน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.md.go.th/

ข้อมูลเบื้องต้น

รูปแบบของระบบ

 • ยื่นคำร้อง/คำขอผ่านเว็บไซต์
 • มีแจ้งผลทางอีเมล์หรือเว็บไซต์

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ทำหนังสือคนประจำเรือ ค่าธรรมเนียม 520 บาท
 • ขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ตั้งแต่ 50 บาท – 2,000 บาท
 • ขอทดสอบความรู้ผู้ทำการในเรือ ค่าธรรมเนียมสอบ 500 บาท
 • ต่ออายุใบอนุญาตการใช้เรือประจำปี ตั้งแต่ 20 บาท – 2,000 บาท (ขึ้นอยู่กับขนาดตันกรอส)
 • จดทะเบียนผู้ประกอบการพาณิชยนาวี

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2510)
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537)
 • ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 251/2541 เรื่อง ลักษณะของอาคาร และการล่วงล้ำลำแม่น้ำที่พึงอนุญาตได้
 • ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการสอบความรู้ผู้ทำการในเรือ พ.ศ.2532
 • ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการฝึกอบรม การสอบความรู้และการออกประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ พ.ศ.2541
 • กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ(ฉบับที่ 25) พ.ศ.2541
 • พรบ. ส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521
 • ระเบียบกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ว่าด้วยการปฏิบัติราชการสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ
 • พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456
 • พระราชบัญญัติ เรือไทย พ.ศ. 2481
กลุ่มอายุ :
 
คำสำคัญ :
Array ( )