CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน (GovChannel)

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริการ : ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน (GovChannel)
ลิ้งค์บริการ : http://www.govchannel.go.th/
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.dga.or.th/th/index.php

ข้อมูลเบื้องต้น

GovChannel เป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานต่างๆ ได้จากจุดเดียว เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต และการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยประชาชนที่สะดวกเข้าถึงบริการภาครัฐด้วย “คอมพิวเตอร์” จะสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐที่จัดทำเป็นเว็บท่าหรือ Portal site ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวมทุกช่องทางในชื่อของ www.GovChannel.go.th โดยภายในเว็บไซต์นี้จะพบกับทางเชื่อมไปสู่เว็บไซต์อื่น

รูปภาพประกอบ 
รูปภาพประกอบ
บริการที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data)
ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ (Government Application Center: GAC)