CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

TOT Hi speed Internet

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริการ : TOT Hi speed Internet
ลิ้งค์บริการ : http://www.tot.co.th/Promotion/
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.tot.co.th

ข้อมูลเบื้องต้น

ADSL คืออะไร
ADSL ย่อมาจาก Asymmetric Digital Subscribers Line คือ เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงแบบใหม่ ซึ่งทำให้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และเครือข่ายระยะไกลได้ด้วยความเร็วสูง โดยใช้คู่สายโทรศัพท์ธรรมดา ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนสายโทรศัพท์ที่ทำจากลวดทองแดง ให้ให้เป็นสายสัญญาณนำส่งข้อมูลความเร็วสูง ซึ่งความเร็วในการรับข้อมูลเข้า(Download) จะอยู่ประมาณ 8 Mbps และการส่งข้อมูล (Upload) อยู่ที่ประมาณ 1 Mbps แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วย และพื้นที่ในการรับบริการ (ระยะทางการเชื่อมต่อ)

ประโยชน์ของ ADSL
ในอดีตถ้าเราจะใช้โทรศัพท์ เราจะไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือำการใดๆที่มีการรับส่งข้อมูลได้ แต่ถ้าเป็น ADSL เราจะสามารถคุยโทรศัพท์พร้อมกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตไปพร้อมกันด้วยสายโทรศัพท์ เส้นเดียวกันได้ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในลักษณะนี้ มีความเร็วมากกว่าการเชื่อมต่อด้วย Modem แบบธรรมดา ถึง 140 เท่า อีกทั้งยังมีความปลอดภัย และมีความน่าเชื่อถือสูง เพราะว่าสายสัญญาณที่มาจากผู้ให้บริการนั้น เป็นสายสัญญาณอิสระไม่ต้องใช้งานร่วมกับผู้อื่น