CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

ฐานข้อมูลโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริการ : ฐานข้อมูลโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
ลิ้งค์บริการ : http://eia.onep.go.th/index.php
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.onep.go.th/
รูปภาพประกอบ 
รูปภาพประกอบ
บริการที่เกี่ยวข้อง
ระบบฐานข้อมูลนโยบาย แผน และมาตรการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม