CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement)

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริการ : ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement)
ลิ้งค์บริการ : https://emove.dld.go.th/dld/
ชื่อหน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.dld.go.th/th/index.php/th/

ข้อมูลเบื้องต้น

รูปแบบของระบบ 

  • ยื่นคำร้อง/คำขอผ่านเว็บไซต์
  • การตรวจสอบสถานะใบคำขอ     
  • การค้นหารายการใบคำขอที่ผ่านการอนุมัติ 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
  • พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
  • พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 (ฉบับที่ 2) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542