CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการให้บริการประชาชนสอบถามข้อมูลรูปแปลงที่ดินร่วมกับการให้บริการ google map ผ่านเครือข่าย internet

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริการ : ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการให้บริการประชาชนสอบถามข้อมูลรูปแปลงที่ดินร่วมกับการให้บริการ google map ผ่านเครือข่าย internet
ลิ้งค์บริการ : http://dolcheck.dol.go.th/checkitem/
ชื่อหน่วยงาน : กรมที่ดิน
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.dol.go.th

ข้อมูลเบื้องต้น

รูปแบบของระบบ

  • ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์
  • สืบค้นข้อมูล

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
รูปภาพประกอบ 
รูปภาพประกอบ